"იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე" საქმიანობას ეწევა სამართლის შემდეგ დარგებში:  

 • საკორპორაციო (ბიზნეს) სამართალი;
 • სახელშეკრულებო სამართალი, გარიგებები;
 • საოჯახო სამართალი;
 • მემკვიდრეობითი სამართალი;
 • შრომითი ურთიერთობები;
 • უძრავი ქონება და მშენებლობა;
 • ბანკები და დაზღვევა;
 • ფინანსები და ფასიანი ქაღალდები; 
 • ინტელექტუალური საკუთრება;
 • საგადასახადო სამართალი;
 • ტრანსპორტი და კომუნიკაციები;
 • ადმინისტრაციული და საჯარო სამართალი;
 • სახელმწიფო შესყიდვები;
 • გაკოტრების სამართალი;
 • პრივატიზაცია;
 • ლიცენზიები და ნებართვები.

"იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე"-ს მიერ შემოთავაზებული მომსახურების პაკეტი მოიცავს (და არ შემოიფარგლება): 

 • ხელშეკრულების მომზადებას;
 •  ზეპირ და წერილობით სამართლებრივ კონსულტაციას;
 • წერილობითი სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას;
 • საქმიან მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღებას;
 • კერძო და სახელმწიფო ორგანოებთან კლიენტის წარმომადგენლობას და მისი ინტერესების დაცვას;
 • ყველა სახის სამეწარმეო და არასამეწარმეო სუბიექტის დაფუძნებას;
 • კორპორაციულ სამართლებრივ ურთიერთობებში (მათ შორის კომპანიის შიდა მოწყობა, კომპანიის რეორგანიზაცია, პარტნიორებს შორის ურთიერთობა, შრომითი ურთიერთობა, სახელშეკრულებო ურთიერთობა და სხვა) მონაწილეობის მიღებას;
 • ხელშეკრულების და ბიზნეს პროექტის სამართლებრივ ანალიზს;
 • ყველა ინსტანციის სასამართლოში კლიენტის ინტერესების დაცვას და საქმის წარმოებას;
 • არბიტრაჟში კლიენტის ინტერესების დაცვას და საქმის წარმოებას.

მომსახურების განხორციელება წარმოებს, როგორც იურიდიული კომპანიის, აგრეთვე კლიენტის ოფისში ვიზიტით, კომუნიკაციის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით, ინგლისურ და რუსულ ენებზეც.

ჩვენ გთავაზობთ მომსახურების ორ პაკეტს:

1. კორპორატიული – აღნიშნული პაკეტის არჩევის შემთხვევაში მხარეებს შორის ფორმდება ხელშერკულება, არანაკლებ ერთი წლის ვადით და კლიენტი  ყოველთვიური გადასახადის სანაცვლოდ იღებს ზემოაღნიშნულ მომსახურებას სრულად;

2. არაკორპორატიული – აღნიშნული პაკეტის არჩევის შემთხვევაში მხარეებს შორის ფორმდება ხელშერკულება, რომლის ფარგლებშიც კლიენტი თავისი შეხედულებისამებრ იღებს ზემოაღნიშნულ მომსახურებას (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ერთჯერადად ან მრავალჯერადად;

მომსახურების ღირებულების განსაზღვრა დამოკიდებულია თანამშრომლობის ფორმაზე (არაკორპორატიული, კორპორატიული), სამუშაოს მოცულობაზე და წარმოადგენს კონკრეტული მსჯელობის საგანს.

 

2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

2016-05-17
რა შემთხვევაში ვთავისუფლდებით სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან?

2016-05-11
როდის შეგვიძლია მოვითხოვოთ სასამართლო ხარჯების გადახდის გადავადება ან/და მათი ოდენობის შემცირება?

 
 
დასვით შეკითხვა თქვენთვის პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალში და თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე მიიღებთ პასუხს.
 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge