ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება
[ 2017-07-25 ]
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი იქნა ცვლილებები რომლის მიხედვითაც 2017 წლის 15 აგვისტოდან დღის საათებში (08:00 საათიდან 23:00 საათამდე) ან ღამის საათებში (23:00 საათიდან 08:00 საათამდე) საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ან საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება დაისჯება:


ვინ არიან სამოქალაქო პროცესში მონაწილე მესამე პირები?
[ 2016-07-09 ]
სასარჩელო წარმოების დროს ყოველთვის გვყავს ორი ურთიერთდაპირისპირებული მხარე - მოსარჩელე და მოპასუხე, მაგრამ ზოგჯერ პროცესში შესაძლოა შემოვიდეს მესამე პირი. ეს ისეთი პირია, რომელიც შემოდის მხარეთა შორის უკვვე დაწყებულ პროცესში თავისი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად.


სასამართლო მედიაცია
[ 2016-07-06 ]
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობას 2011 წელს დაემატა სასამართლო მედიაციის ინსტიტუტი, რომელიც კლასიკური მედიაციის ერთგვარი სახეცვლილებაა. მედიაცია დავის გადაწყვეტის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც ხშირად იწოდება, როგორც „დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა“ და მის ძირითად არსს წაროადგენს მხარეთა ნებაყოფლობითობა. იგი მოლაპარაკების პროცესია, სადაც ნეიტრალური პირი - მედიატორი ეხმარება მხარეებს დავის შეთანხმებით დასრულებაში. სასამართლო მედიაციით კი მხარეთა ნებაყოფლობითობა ერთგვარად იზღუდება სასამართლოს უფლებით, რომლითაც მას შეუძლია დაავალდებულოს მხარეები გამოიყენოს იგი სასამართლოში საქმის განხილვამდე.


დაუსწრებელი გადაწყვეტილება - ნაწილი II
[ 2016-06-17 ]
ჩვენ უკვე განვიხილეთ დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის ერთ-ერთი საფუძველი - სასამართლოს მიერ დადგენილ ვადაში შესაგებლის წარუდგენლობა. წინამდებარე სტატიაში კი განვიხილავთ დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის დანარჩენ საფუძვლებს, ასევე ვისუბრებთ დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის დაუშვებლობასა და გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმზე.


დაუსწრებელი გადაწყვეტილება - შესაგებლის წარუდგენლობა
[ 2016-06-11 ]
საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს დაუსწრებელი გადაწყვეტილების ინსტიტუტს. სამოქალაქო საქმის განმხილველ სასამართლოს აქვს უფლება, საკუთარი ინიციატივით ან მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე გამოიტანოს გადაწყვეტილება სასამართლო პროცესის მონაწილე ერთ-ერთი ან ორივე მხარის დაუსწრებლად.


პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება
[ 2016-06-06 ]
სამწუხაროდ არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც პირი ყოვლად უმიზეზოდ უჩინარდება და მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. ასეთ დროს დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე პირი შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილებით აღიარებულ იქნეს უგზო-უკვლოდ დაკარგულად.


როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელის ან/და გვარის შეცვლა ?
[ 2016-06-02 ]
სახელის თუ გვარის შეცვლა დღესდღეისობით საკმაოდ აქტუალური თემაა, ბევრს აინტერესებს თუ როგორია მათი შეცვლის მექანიზმი. ასერომ, თუ თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე (მუდივად ცხოვრობთ საქართველოში და არ გაქვთ მოქალაქეობა) პირი და თქვენი დაბადება რეგისტრირებულია საქართველოში, უფლება გაქვთ შეიცვალოთ სახელი ან/და გვარი.


რა არის სარჩელის უზრუნველყოფა და რა შემთხვევაში ვიყენებთ მას ?
[ 2016-05-29 ]
სარჩელის უზრნველყოფა არის გადაწყვეტილების რეალურად აღსურელბისათვის მოსალოდნელი დაბრკოლების თავიდან აცილება, მოპასუხის მიერ თავისი ქონების ან ფულადი სახსრების განკარგვის უფლების შეზღუდვის გზით.


მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა
[ 2016-05-20 ]
საქართველოს სასამართლოებში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოება მიმდინარეობს შეჯიბრებითობის პრინციპის საფუძველზე. სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს საქმეში არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე. შესაბამისად, რომელიმე მხარის პოზიციის (მოთხოვნა, შესაგებელი) გამყარებსათვის მნიშვნელოვანია თუ რა მტკიცებულებების წარდგენას მოახერხებს მხარე ან მოიძიებს სასამართლო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. თუ თქვენ გაქვთ საფუძველი იფიქროთ, რომ თქვენთვის საჭირო მტკიცებულებათა წარდგენა შემდგომში შეუძლებელი ან ძნელი გახდება, შეგიძლიათ სთხოვოთ სასამართლოს ამ მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა. იგი დასაშვებია, როგორც სასამართლოში საქმის აღძვრის შემდეგ, ისე სასამართლოში საქმის აღძვრამდეც.


რას ნიშნავს სავალდებულო წილი სამკვიდროდან ?
[ 2016-05-18 ]
როგორც მოგეხსენებათ, მოანდერძეს გააჩნია ფართო უფლებამოსილება სამკვიდრო ქონების განკარგვის სფეროში, იგი არა მარტო ირჩევს მემკვიდრეს, არამედ მასზე გადასაცემი ქონების ოდენობასაც საზღვრავს. ანდერძის თავისუფლების ერთგვარ შეზღუდვას წარმოადგენს სავალდებულო წილი, რომელიც ჩვენი დღევანდელი სტატიის განსახილველი თემაა.


რა შემთხვევაში ვთავისუფლდებით სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან?
[ 2016-05-17 ]
ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, თუ რა ძირითად ხარჯებთან არის დაკავშირებული საქმის განხილვა სასამართლოში, ასევე განვიხილეთ სასამართლო ხარჯების გადახდის გადავადებისა და შემცირების მექანიზმი. წინამდებარე სტატიაში მინდა განვიხილო სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან განთავისუფლების საკითხი. მხარეთა თანასწორობის შენარჩუნებისა და უფლების სასამართლო წესით დაცვის ხელმისაწვდომობის მიზნით კანონმდებლობა ითვალისწინებს შეღავათებს იმ პირთათვის, რომელთა მატერიალური მდგომარეობა მათ სახელმწიფო ბაჟის გადახდის საშუალებას არ აძლევს.


როდის შეგვიძლია მოვითხოვოთ სასამართლო ხარჯების გადახდის გადავადება ან/და მათი ოდენობის შემცირება?
[ 2016-05-11 ]
სამოქალაქო ან/და ადმინისტრაციული საქმის განხილვა სასამართლოში დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან, რომელთა უდიდეს ნაწილს სახელმწიფო კისრულობს: დაწყებული მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მუშაკთა ხელფასებითა და დამთავრებული მათი სხვა სახის მატერიალურ-ტექნიკური უზრნუველყოფით. სასამართლო ხარჯებს, რომლის წრე კანონით ზუსტადაა განსაზღვრული, იხდიან მხარეები.


2016 წლის 1 ივნისიდან „ადამიანის ორგანოთა ექსპორტ-იმპორტის წესი“ ამოქმედდება
[ 2016-05-05 ]
საქართველოს მთავრობამ „ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ კანონის საფუძველზე შეიმუშავა დადგენილება - „ადამიანის ორგანოთა ექსპორტ-იმპორტის წესი“. იგი 2016 წლის 22 აპრილს დამტკიცდა და ამავე წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდება. რას ეხება ცვლილება და რამ გამოიწვია ის ?


ნარჩენების მართვის კოდექსი
[ 2015-01-17 ]
მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 15 იანვრიდან ძალაშია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“. კოდექსის მიხედვით, ჯარიმების მინიმალური ოდენობა 50 ლარით, მაქსიმალური ოდენობა კი, 5 000 ლარით განისაზღვრა. კოდექსის მიზანია ნარჩენების მართვის სფეროში სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა ისეთი ღონისძიებების დანერგვისათვის, რაც ხელს შეუწყობს ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციას, ხელახალი გამოყენების ზრდას, ნარჩენების გარემოსთვის უსაფრთხო გზით დამუშავებას, ენერგიის აღდგენასა და მათ უსაფრთხო განთავსებას. „ნარჩენების მართვის კოდექსი" ითვალისწინებს ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომებისა და ევროპული სტანდარტების დანერგვას საქართველოში.


24 კვირის ორსული დეკრეტულ შვებულებაში ვერ გავა!
[ 2014-05-22 ]
საქართველოს კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებები რომლებიც განსაკუთრებულად საინტერესო იქნება მათთვის ვინც დედობისთვის ემზადება. კანონში შესული ცვლილებები, სამწუხაროდ, საშუალებას არ აძლევს მომავალ დედებს ისარგებლონ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულებით ორსულობის 26-ე კვირამდე. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის საფუძველია საავადმყოფო ფურცელი, რომელიც ამავე მინისტრის ახალი ბრძანების თანახმად სწორედ ორსულობის 26-ე კვირიდან გაიცემა.


შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადა საქართველოს შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით
[ 2013-03-01 ]
როგორც უკვე შეიტყვეთ ჩვენი გვერდის მეშვეობით, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებულ იქნა შრომის კოდექსის პროექტი, რომელიც საპარლამენტო მოსმენებისა და შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ შესაძლოა მიღებული იქნეს დღესდღეობით მოქმედი შრომის კოდექსის მაგივრად. ჩვენ კვლავ მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმ შესაძლო ცვლილებების თაობაზე, რომელიც შეიძლება ამოქმედდეს აღნიშნული კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც განხორციელდება აღნიშნული კოდექსით, ეხება შრომითი ხელშეკრულების ვადას.


სამუშაო დროის ხანგრძლივობა საქართველოს შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით
[ 2013-02-15 ]
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებულ იქნა შრომის კოდექსის პროექტი, რომელიც საპარლამენტო მოსმენებისა და შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ შესაძლოა მიღებული იქნეს დღესდღეობით მოქმედი შრომის კოდექსის მაგივრად.

შემოგთავაზებთ იმ შესაძლო ცვლილებებს, რომელიც შესაძლოა გატარდეს აღნიშნული კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც განხორციელდება აღნიშნული კოდექსით, ეხება სამუშაო დროის ხანგრძლივობას.


კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა
[ 2012-10-26 ]
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია მემკვიდრეობის ორი სახე– კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა. შესაბამისად არსებობენ კანონით მემკვიდრეები და ანდერძით მემკვიდრეები.თუმცა შესაძლოა ერთიდაიგივე პირი იყოს როგორც კანონით,ამავდროულად ანდერძით მემკვიდრეც.


კრედიტის უკანონოდ მიღება (გთხოვთ გაითვალისწინოთ)
[ 2012-08-29 ]

შეიძლება ან თქვენ მიგიმართავთ სხვისთვის (ნაცნობი მეგობარი და ა.შ) ან თქვენთვის მოუმართავთ სხვას თხოვნით: ბანკიდან კრედიტის აღება მინდა და იქნებ სამსახურის შესახებ ცნობა მომცეო.


კანონი და ონლაინ ბიზნესი
[ 2012-06-11 ]
http://www.infobiz.ge/kanoni-da-onlain-bizesi


შვებულება
[ 2012-06-01 ]

როგორც ჩანს, ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად აქტუალური გახდა შვებულების თემა. ხშირად მოგვმართავენ კითხვით და ინტერესედებიან, თუ რამდენი დღის განმავლობაში არის შესაძლებელი შვებულებით სარგებლობა, როდიდან წარმოიშვება შვებულებით სარგებლობის უფლება და სხვა.

           


მომხმარებლის უფლებები ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მომსახურებით სარგებლობისას
[ 2012-04-13 ]


დეკრეტული შვებულება
[ 2012-04-13 ]ცოლის თანხმობის გარეშე შეიძლება ვერ განქორწინდე
[ 2012-04-13 ]

მამაკაცების უმრავლლესობას აქვს მცდარი წარმოდგენა, რომ განქორწინებაზე ცოლის უარის თქმის შემთხვევაში, იგი მიმართავს სასამართლოს და ამ გზით მოახდენს განქორწინებას.

მოგახსენებთ, რომ არსებობს გარკვეული გარემოებები, რომლის დროსაც ცოლის თანხმობის გარეშექმარს უფლება არ აქვს აღძრას საქმე სასამართლოში განქორწინებაზე.


დეკრეტული შვებულება (საჯარო მოსამსახურე)
[ 2012-04-13 ]დეკრეტული შვებულება (კერძო სამართლის სუბიექტი)
[ 2012-04-13 ]მეუღლეთა ურთიერთრჩენის მოვალეობა
[ 2011-06-16 ]


საქორწინო ხელშეკრულება
[ 2011-06-14 ]ალიმენტი
[ 2011-05-31 ]განქორწინება
[ 2011-05-27 ]
ქორწინების შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველია განქორწინება. განქორწინებას ხდება როგორც სასამართლო ასევე სამოქალაქო რეესტრის მეშვეობით.განქორწინების დროს მეუღლეებს შორის  დავის არსებობის შემთხვევაში ისინი (ან ერთ–ერთი)  მიმართავენ სასამართლოს და სასამართლოს გზით ხდება მათი ქორწინების 


ნიშნობა
[ 2011-05-25 ]ქორწინება
[ 2011-05-24 ] 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge