ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

[ 2017-07-25 ]

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი იქნა ცვლილებები რომლის მიხედვითაც 2017 წლის 15 აგვისტოდან დღისსაათებში (08:00 საათიდან 23:00 საათამდე)ანღამისსაათებში (23:00 საათიდან 08:00 საათამდე)საცხოვრებელსახლში, კერძოსაკუთრებაშიარსებულიუძრავი ქონებისანსაზოგადოებრივი/საჯაროდაწესებულებისშენობაშიაკუსტიკურიხმაურისდასაშვები ნორმებისგადამეტება დაისჯება:

1.     პირველ შემთხვევაში - გაფრთხილება

2.       სამართალდარღვევისჩადენიდან 1 წლის განმავლობაშიიმავექმედებისმეორედჩადენა - ფიზიკურისპირიდაჯარიმებას 150 ლარისოდენობით, ხოლოიურიდიულიპირისა – 500ლარისოდენობით.

3.       მეორე პუნქტით ჩადენილი სამართალდარღვევისათვის ადმინისტრაციულ სახდელ დადებულიპირისმიერიმავექმედებისჩადენა: ფიზიკური პირი - 300 ლარი, ხოლოიურიდიულიპირი – 1000 ლარი;

 ზემოაღნიშნული ნორმებიარგავრცელდება:

·       არსებულსაავიაციო, სარკინიგზო (მათშორის,მეტროპოლიტენის), საზღვაოდასაავტომობილოინფრასტრუქტურაზე;

·       საქართველოსკონსტიტუციის 25-ემუხლითგარანტირებულიადამიანისუფლებისგანხორციელებასთანდაკავშირებულ ღონისძიებებზე;

·       დღისსაათებშიმიმდინარესამშენებლოდასარემონტოსამუშაოებზე;

ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოსთანშეთანხმებულდასვენების, კულტურისადა სპორტისსაჯაროღონისძიებებზე.


პუბლიკაციების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge