2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

2016-05-17
რა შემთხვევაში ვთავისუფლდებით სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან?

2016-05-11
როდის შეგვიძლია მოვითხოვოთ სასამართლო ხარჯების გადახდის გადავადება ან/და მათი ოდენობის შემცირება?

2016-05-05
2016 წლის 1 ივნისიდან „ადამიანის ორგანოთა ექსპორტ-იმპორტის წესი“ ამოქმედდება

2015-01-17
ნარჩენების მართვის კოდექსი

2014-05-22
ვებგვერდს

2013-11-02
დეკრეტული შვებულების ვადა იზრდება

2013-07-30
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მნიშვნელოვანი განმარტება მიწის ნაკვეთების საზღვრების გადაფარვასთან დაკავშირებით

2013-06-15
2013 წლის 13 ივნისს საქართველოს პრლამენტის მიერ ცვლილებები იქნა შეტანილი საქართველოს შრომის კოდესში

2013-03-01
ვებგვერდს „პუბლიკაციებში“ დაემატა თათია გაწერელიას მიერ დაწერილი სტატია, რომელიც ეხება შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადას საქართველოს შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით

2013-02-15
ვებგვერდს „პუბლიკაციებში“ დაემატა თათია გაწერელიას მიერ დაწერილი სტატია, რომელიც ეხება სამუშაო დროის ხანგრძლივობას საქართველოს შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით.

2013-01-30
ტრენინგი აღსრულების ეროვნული ბიუროს ახალი სერვისის “ფაქტების კონსტატაციის“ შესახებ

2013-01-23
სტაჟირების გავლის შემდეგ თათია გაწერელია დასაქმებული იქნა „იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე“–ში

2013-01-02
ჯარიმა 500 ლარის ნაცვლად 200 ლარი !

2012-12-03
კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა

2012-07-25
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მნიშვნელოვანი განმარტება სამკვიდროს მიღების ვადის გაგრძელების საკითხთან დაკავშირებით.

2012-07-10
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მნიშვნელოვანი განმარტება დივიდენდის სამართლებრივი ბუნების შესახებ

2012-06-22
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შეტანილი იქნა ცვლილებები

2012-06-08
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი

2012-05-24
მშობიარობის გამო დახმარების გაცემასთან დაკავშირებით საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მნიშვნელოვანი განმარტება

2012-05-13
ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების გამოქვითვა

2012-04-28
მართვის მოწმობის ფორმა შეიცვალა

2012-04-17
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-10 ნაწილის კომენტარები

2012-04-17
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 161-ე მუხლის მე-6 ნაწილის კომენტარი

2012-04-17
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტის კომენტარი

2012-04-17
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 144-ე მუხლის კომენტარი

2012-04-13
ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი

2012-04-13
სასტუმროებს უფლება მიეცათ მოახდინონ ვალუტის გადაცვლის ოპერაცია

2012-04-13
17 წლის მძღოლს ენიჭება „A“ ან/და „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებების მართვის უფლება

2012-04-02
ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ 2012 წლის 24 თებერვალს მიღებული იქნა

2012-03-28
მომხმარებლის უფლებები ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მომსახურებით სარგებლობისას

 
 
Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge