ჯარიმა 500 ლარის ნაცვლად 200 ლარი !

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 281- მუხლ შეტანილი იქნა ცვლილებები, რომელიც ამოქმედდა 2013 წლის 01 იანვრიდან, კერძოდ:

  აღნიშნული მუხლის  პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდ შემდეგი რედაქციით:

 „1. მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე მუშაობა

იწვევს გადასახადის გადამხდელის დაჯარიმებას200 ლარის ოდენობით.“;

·        მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდ შემდეგი რედაქციით:

 „3. მომხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოუყენებლობა

 იწვევს გადასახადის გადამხდელის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.“;

·        მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდ შემდეგი რედაქციით:

  „5. ჩეკში ფაქტობრივად გადახდილზე ნაკლები თანხის ჩვენება

 იწვევს გადასახადის გადამხდელის დაჯარიმებას200 ლარის ოდენობით.“.


2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

სიახლეების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge