ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2012 წლის 5 ივნისს გამოცემული იქნა ბრძანებულება №463, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიულიპირი–ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი. ამავე ბრძანებულებით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაევალა განახორციელოს ცენტრის სახელმწიფო კონტროლი და უზრუნველყოს ცენტრის დებულების დამტკიცება.

ჩვენი აზრით აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს კიდევ ერთ წინგადადგმულ ნაბიჯს ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციისათვის. მთავარია ცენტრს გააჩნდეს შესაბამისი რესურსი, რათა მოახდინოს მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდების დანერგვა.


2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

სიახლეების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge